ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Mostrar el texto en:

The contents of this article have not been added to the Chabad.org library yet.

We have a dedicated team of content editors adding new content on a regular basis. If there is an article that you can not get to today, you will probably be able to get to it soon. Please try again in a few days.

שבת כב חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קו-קז.
תניא: והנה המודעת ... ב"ה כנ"ל.

אחת מתורות המגיד ממעזריטש ששמע רבינו הזקן בהיותו שם בפעם הראשונה - שלהי קיץ תקכ"ד עד אחרי חה"פ [חג הפסח] תקכ"ה:

אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אנכי מי שאנכי, שהוא נעלם ונסתר גם מנאצלים היותר עליונים, הלביש עצמותו יתברך בכמה צמצומים להאציל הנאצלים ולברוא הנבראים, שרפים חיות ואופנים מלאכים ועולמות עד אין מספר, ובצמצומים עד אין שיעור עשיתי ארץ הלזו הגשמית. ואדם עליה בראתי, האדם הוא תכלית ההתהוות, ובראתי בגמטריא תרי"ג הוא תכלית האדם, וכדאיתא בפרדס בשם ספר הבהיר, אמרה מדת החסד לפני הקב"ה [הקדוש ברוך הוא], רבונו של עולם מימי היות אברם בארץ לא הוצרכתי אני לעשות מלאכתי, שהרי אברם עומד ומשמש במקומי. כי אברהם שהוא נשמה בגוף, ועוסק בהכנסת אורחים לפרסם אלקותו יתברך בעולם הזה התחתון הוא למעלה במעלה ובמדריגה לגבי מדת החסד דאצילות. ואמרה מדת החסד לפני הקב"ה [הקדוש ברוך הוא], הוא קנאת מדת החסד דאצילות, אשר קנאה בעבודת אברהם ע"ה [עליו השלום].
 

 

Sobre el libro
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.