T'ka b'sho-far ga-dol l'je-ru-te-nu,
v'sa nes l'ka-betz ga-lu-io-te-nu,
v'kab-tse-nu Ia-jad
me-ar-ba kan-fot ha-a-retz l'ar-tze-nu .
Ba-ruj a-tah A-do-nai,
m'ka-betz nid-je a-mo Is-ra-el.