Sh'ma ko-le-nu A-do-nai E-lo-he-nu,
Av ha-ra-ja-mim, rajem alenu
v'ka-bel b'ra-ja-mim uv-ra-tson et t'fi-la-te-nu,
ki Eil sho-me-a t'fi-lot v'ta-ja-nu-nim a-ta.
U-mi-l'fa-ne-ja Mal-ke-nu re-kam al t'shi-ve-nu.
ki a-tah sho-me-a t'fi-lat kaol peh
Ba-ruj a-tah A-do-nai,
sho-me-a t'fi-lah.