Shema Israel adonai elohenu adonai ejad

en voz baja: Baruj shem kevod maljuto leolam vaed