Re'tse, A-do-nai E-lo-he-nu,
b'a-m'ja Is-ra-el v'li-t'fi-la-tam sh'e.
V'ha-shev ha-a-vo-dah lid-vir be-te-ja.
V'i-she Is-ra-el ut'fi-la-tam b'a-ha-va t'ka-bel b'ra-tson.
U-t'hi l'ra-tson ta-mid a-vo-dat Is-ra-el a-me-ja.
V'te-je-ze-na e-ne-nu b'shu-v'ja, l'Tsi-on b'ra-ja-mim.
Ba-ruj a-tah A-do-nai,
ha-ma-ja-zir sh'ji-na-to l'Tsi-on.