V'li-ru-shalaim i-r'ja b'ra-ja-mim ta-shuv,
v'tish-kon b'to-ja ka-a-sher di-bar-ta.
v'ji-se Da-vid av-d'ja m'he-rah l'to-jah ta-jin.
uv-ne o-tah b'ka-rov b'ia-me-nu bin-ian o-lam,
Ba-ruj a-tah A-do-nai,
bo-ne Ieru-sha-laim.